History - Spoon Ring

 

Spoon rings originated in 17th century England and were originally used as wedding rings. Servants could not afford to have wedding rings made of precious metals so they would steal the silverware from the manor houses and have them turned into wedding rings. For a time you could tell who the servants were working for by the crest on their rings.

No doubt convicts transported from England to Tasmania in the early 1800‘s were convicted of such offences as ‘Stealing a Silver Spoon’ or ‘Larceny by a servant’.

A gesture of love, commitment or responsibility earned 7 years transportation beyond the seas.

Like all wedding rings, a spoon ring denotes love, commitment and responsibility. The initial meaning likely conveyed a sense of risk as well. Their modern meaning is one of modesty, although their practicality is still pervasive too.

----------------------------------------------


Tarddiad y Fodrwy Llwy Arian

 

Deilliodd modrwyau Llwy Arian o Loegr yn yr 17eg ganrif ac fe'u defnyddiwyd yn wreiddiol fel modrwyau priodas. Nid oedd gweision yn gallu fforddio cael modrwyau priodas wedi'u gwneud o fetelau gwerthfawr felly roeddent yn dwyn llestri arian o'r maenordai ac yn cael rhywun i’w troi yn fodrwyau priodas. Am gyfnod, roeddech yn gallu dweud i bwy oedd y gweision yn gweithio yn ôl yr arflun ar eu modrwyau.

 

Does dim amheuaeth bod carcharorion a gludwyd o Loegr i Tasmania ar ddechrau'r 1800au wedi eu cael yn euog o droseddau fel 'Dwyn Llwy Arian' neu 'Ladrata gan was'.

Roedd arwydd o gariad, ymrwymiad neu gyfrifoldeb, yn arwain at daith o 7 mlynedd y tu hwnt i'r moroedd.

Fel pob modrwy briodas, mae modrwy wedi’i wneud o lwy yn dynodi cariad, ymrwymiad a chyfrifoldeb. Roedd yr ystyr cychwynnol yn debygol o gyfleu ymdeimlad o risg hefyd. Mae eu hystyr fodern yn un diymhongar, er bod eu ymarferoldeb yn dal i fod yn dreiddiol hefyd.